חוק הספאם

תנאי מבצע, ושימוש

תנאי המבצע ותנאי השימוש במערכת

תנאי מבצע הצטרפות והתנסות במערכת iFeedback חינם

1- ההרשמה לתקופת התנסות במערכת iFeedback מעידה על הסכמת המשתמש לאמור בתנאי שימוש אלה, לרבות ההסברים הספציפיים לגבי אופי ותנאי ההצטרפות.

2- המבצע ללקוחות חדשים ולמצטרפים חדשים בלבד ומותנה ברישום באתר ובאישור תנאי ההצטרפות ועד לתאריך 1.6.2013

3-  תוקף ו\או תנאי המבצע ניתן לשינוי בכל עת ע"י iFeedback

4- iFeedback שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך או לקצר את משך תקופת השימוש במערכת לנרשמים לתקופת הנסיון, לשנות ו/או לבטל לחלוטין את השימוש במערכת וכיוצ"ב. לך ו/או למי מטעמך לא תעמוד כל טענה ו/או זכות כלפי המערכת ו/או כל צד שלישי אחר בגין ההחלטה כאמור.

5- iFeedback לא תישא באחריות לנזקים ו/או הפסדים מכל סוג שהוא העלולים להיגרם כתוצאה משימוש במערכת, חוסר זמינות של האתר או חוסר זמינות של שירות זה או אחר.

6- מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא יהיו לרוכשים /או למשתמשים טענות, תביעות ו/או דרישות כלפי החברה בגין כל נזק, הפסד, תשלום, הוצאה או אובדן רווח שיגרמו להם עקב השימוש במערכת בתקופת הניסיון. כמו כן, יודגש כי החברה לא תישא באחריות כל שהיא לכל נזק, לרבות נזק עקיף, תוצאתי או לא ממוני שייגרם, אם ייגרם, למשתמש עקב מתן ו/או אי מתן ו/או סיום השירותים כולם או מקצתם.

7- ככל ותאפשר המערכת העברת ו\או פרסום מסרים ו\או חומרים אחרים על ידי המנוי (המשתמש) או גופים מסחריים אחרים, יהיו מסרים אלה באחריותם הבלעדית של המנוי (המשתמש) ו/או הגופים יוזמי הפרסום. החברה לא תישא בכל אחריות בגין מסרים ו/או חומרים שונים אשר יתפרסמו באמצעות המערכת שלא מטעמה.

8- המשתמש במערכת iFeedback מאשר בזאת כי ידוע לו שייתכן ויתרחשו תקלות טכניות אשר ימנעו ו/או ישבשו את השימוש במערכת וכי iFeedback לא תישא באחריות כלשהי בדבר תקלות כאמור.

קניין רוחני

סימן המסחר וכן שם המתחם הינם קניינם הבלעדי של החברה.

כל זכויות היוצרים, לרבות בעיצובו הינם של iFeedback בלבד.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ כל חלק מהאמור לעיל ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה.

אבטחת מידע ופרטיות באתר

המשתמש במערכת iFeedback מתחייב בזאת שלא לעקוף ו/או לפגוע בכל אמצעי אבטחה באתר. ידוע למשתמש ו\או לרוכש כי משתמש אשר יפר בצורה כל שהיא אמצעי אבטחה כאלה או אחרים במערכת יחשוף עצמו לאחריות ציבורית ו\או פלילית.

הדין החל

המערכת ומידע המופיע בה, מוגנים עפ"י דיני זכויות יוצרים בישראל ובחו"ל. בכפוף לעשיית שימוש הוגן בלבד על-פי דינים אלה, אין להעתיק, לשנות, להפיץ, או לעשות שימוש מסחרי במידע, אלא ברשות בעלי הזכויות למיניהם.

השימוש באתר וכל הנובע משימוש כזה כפוף לדיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט במחוז תל אביב- יפו תהא סמכות השיפוט הבלעדית והיחידה בכל עניין הקשור בהם.

ההטבה הינה הטבה חד פעמית ולא ניתן להשתמש בהטבה זו יותר מפעם אחת.

תהליך ההרשמה: אשר שלח שם מלא, כתובת דוא"ל אלקטרוני, שם עסק, מספר טלפון עדכני, והסכמה לתנאי מבצע זה למייל .לאחר שליחת הפרטים ישלח למשתתף אישור על קבלתם במייל. רק פניות מתאימות תעננה.

מערכת iFeedback (להלן : "המערכת")

1-      iFeedback היא מערכת משובים אינטרנטית לעסקים המאפשרת למנוייה ליצור, לערוך, לשלוח ולנהל משובים (שאלונים) אינטרנטיים בהתאם לצרכיהם ובאמצעות רשת האינטרנט. בכלל זה, מאפשרת המערכת ניסוח משובים; עריכתם; שליחת משוב אחד או יותר ללקוח יחד עם הזמנה למילוי משוב; הצגת מסך סיום לאחר החזרת את המשוב המלא; פילוח והצגת נתוני המשובים שנצברו במערכת בתצוגות גרפיות-סטטיסטיות שונות על-פי העדפות המנוי; אחסון המשובים והנתונים על-גבי שרתי המערכת למשך פרקי זמן, ועוד. המערכת פועלת בשפה העברית, באמצעות ממשק אינטראקטיבי פשוט הן ליוצר המשוב (המנוי) והן לממלא המשוב (הלקוח).

2- כל זכויות הקניין הרוחני במערכת על כל היבטיה, יישומיה השונים, והשימושים השונים שהמערכת עושה – הינה קניינה הבלעדי של iFeedback (מר ליאור לוגסי).

3- שם המשתמש והסיסמא אשר יוקצו למנוי, בין אם באמצעות iFeedback ובין אם באמצעות הרשאה, הם אישיים ואינם ניתנים להעברה. המנוי לא יתיר את השימוש במערכת iFeedback לאחר.

4- המנוי יהיה אחראי לכל השימושים והפעילות אשר מתבצעים תחת שם המשתמש והסיסמה שהוקצו לו ויישא בכל תשלום, הפסד או נזק שייגרמו בגין כל שימוש לא מורשה כאמור.

גישה למערכת iFeedback  ושימוש בה:

5-  החל ממועד קבלת שם משתמש וסיסמא ובכפוף לקבלת הפרטים הנדרשים מאת המנוי, תאפשר iFeedback למנוי גישה למערכת iFeedback באינטרנט, על-פי הוראות הסכם זה, ובכלל זה תאפשר למנוי שימוש בתכונות מסויימות השונות של מערכת iFeedback לשימושו ולנוחותו.

6- לאחר תקופת הנסיון במערכת כאמור, ימחקו הנתונים מעל גבי השרת, המצטרף מוותר על כל טענה כלפי הספק ביחס לכך. למרות האמור, תינתן למנוי אפשרות להמשיך ולאחסן את הנתונים על-גבי השרת מידה ויחליט המשתמש להפוך למנוי במערכת באמצעות התקשרות וחתימת חוזה חתום עם iFeedback

7-  המנוי יוכל, בכל עת ובכפוף למגבלות טכניות שאינן תלויות בספק, להוריד ולשמור כקובץ תוכנת אקסל את הנתונים שיתקבלו במערכת כתוצאה מקבלת הטפסים המלאים, והוא יהיה רשאי לשמור את הנתונים הללו בכל מקום כראות עיניו ולעשות בהם שימוש.

8-  המנוי הנרשם מצהיר בזאת כי ידוע לו שכל שירות שאינו כלול במסמך זה יהווה שירות נלווה נוסף וכי iFeedback מציעה לו לרכוש ממנה שירותים כאלה כנגד תשלום שיסוכם בנפרד לחוזה זה.

9- שירותים נוספים כאלה כוללים: סיוע וליווי בעריכת משובים והתאמתם לצרכי הלקוח; עיצוב עזרים פרסומיים; הרחבת יישומי המערכת בהתאם לצרכי הלקוח; שירותי עיצוב גראפי; קישור לטופס השאלון, אלא אם כן רכש הלקוח חבילה \ שירות הכולל טופס בלינק (קישור לטופס). הספק שומר את זכותו להמשיך בפיתוח ובשיפור המערכת, וככל שיפותחו במסגרת המערכת שירותים נוספים, הספק יציע למנויים את השירותים הנוספים החדשים כאמור.

10-  במידה והמנוי ירצה שהספק (iFeedback), ימשיך וישמור את הנתונים על השרת גם בסיום תקופת הנסיון כאמור לעיל , יודיע המנוי לספק כי כך ברצונו לעשות זאת. שירות זה מותנה בהסכמתו של הספק ואישורו בכתב את בקשת המנוי והוא יינתן בהתאם לתנאים שיקבע הספק על-פי זמן האחסון הנוסף המתבקש ועל-פי כמות הנתונים.

11-  הספק יהיה רשאי לסרב לבקשת המנוי בנוגע לשמירת הנתונים ובכפוף למוסכם לעיל.

מתן השירותים בתקופת ההתנסות במערכת

1- iFeedback תספק למנוי את השירותים עד לתקרת שליחה של עד כ-100 (מאה) טפסים שישלחו על-ידי המנוי בתוך תקופת ההתנסות במשך 30 יום. היום הקובע לצורך מניין התקופה הוא יום קבלת שם המשתמש והסיסמא.

2- במידה ומספר הטפסים שישלחו ממערכת iFeedback יעלה על 100 באותה התקופה, תיגבה מהמנוי עלות לפי המחירים הנהוגים למצטרפים בתשלום עבור שימוש במערכת iFeedback.

3- iFeedback תפעל כמיטב יכולתה על-מנת לספק את השירותים באופן סדיר ובאיכות טובה, אולם המנוי מצהיר בזאת כי הוא מכיר בכך שאיכות מתן השירותים עלולה להיות מושפעת מגורמים שמחוץ לשליטת iFeedback, למשל ובין היתר, כשלים בתשתיות תקשורת, ברשתות, בשרתים וכיוצא באלה.

4-  ייתכן ו- iFeedback תיאלץ להשעות את השירות, כולו או חלקו, לצורכי תחזוקה, שדרוג או שינוי. iFeedback מתחייבת כי תפעל לצמצם את ההפרעות לשירותים ככל שיגרמו, אך הפרעה לשירות לא תגרע מחובות המנוי לפי הסכם זה.

5-  iFeedback תהיה רשאית להפסיק את מתן השירות, כולו או חלקו וגם ללא הודעה מוקדמת, אם המנוי יפר תנאי מהותי בהסכם זה, לא יפרע את חובותיו, או לא יעמוד באחד או יותר מתנאי ההצטרפות למערכת.

הצהרות והתחייבויות המנוי

1-   המנוי מצהיר בחתימתו על הסכם זה הוא מבקש מ- iFeedback לספק לו או למי מטעמו את השירותים.

2- המנוי מצהיר כי אין כל מניעה להתקשרותו בהסכם זה והוא מתחייב לפעול על-פיו ולהימנע מכל מעשה ו/או מחדל שיש בהם כדי לפגוע ו/או להזיק ל-iFeedback ו/או לצד שלישי כלשהו.

3- המנוי מצהיר כי הוא נושא באחריות לכל הפעילויות המשויכות לחשבון ולסיסמה שינתנו לו במסגרת קבלת השירותים והשימוש במערכת. המנוי מתחייב להימנע מלספק את חשבונו האישי והסיסמא שניתנה לו במסגרת השירות לצד שלישי כלשהו ובכלל זה חל איסור להתיר לצד שלישי כלשהו לגשת לשירות ו/או להשתמש בו בשמו של המנוי.

4- המנוי מתחייב ליידע את הספק מיידית לגבי כל שימוש בחשבון המנוי בשירות ללא הרשאה או כל הפרת אבטחה הידועה למנוי בקשר עם קבלת השירותים ושימוש במערכת.

5- המנוי מתחייב להימנע משימוש בתוכנות או בשירותים אשר משנים או מנתבים מחדש, או מנסים לשנות או לנתב מחדש, את שירותי המנוי.

6- המנוי מתחייב להימנע מלמכור, להפיץ או לעשות כל שימוש כלכלי, או כל שימוש אחר העלול לפגוע באדם, במידע שנצבר במערכת.

7- המנוי מצהיר כי בחשבון המנוי שלו במערכת ישמרו נתונים ביחס ללקוחותיו, ובכלל זה כתובות דואר-אלקטרוני (להלן: "מאגר הנתונים") שהוא יזין למערכת, והמנוי מצהיר בזאת כי הוא יודע שהמערכת יכולה לשלוח דואר אלקטרוני על-פי רשימות תפוצה. המנוי מתחייב לפעול בהתאם לכללים החלים על-פי כל דין ביחס למאגר הנתונים ובפרט על-פי הוראות תיקון מספר 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשס"ח-2008 (להלן: "חוק הספאם") בכלל זה, המנוי מתחייב לאפשר ללקוחותיו לבקש להסירם מרשימת תפוצה של הודעות דואר אלקטרוני; ו/או להסיר את פרטיהם ממאגר המידע שברשותו בכלל.

8- המנוי מתחייב להימנע מהפצת "דואר זבל" (spam) ללקוחותיו ו/או לשרתי האתר ו/או להפיץ "דואר זבל" באמצעות פונקציית השליחה באתר, או לבצע כל שימוש בלתי סביר אחר לרבות שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.

9- המנוי מצהיר בזאת כי רשימת הלקוחות שהוא יזין למערכת, לרבות כל מידע ביחס ללקוחות, הם רכושו של המנוי, וכי הפעולות הנעשות באמצעות שימוש ברשימת הלקוחות הן באחריות המנוי. המנוי מוותר על כל טענה כנגד iFeedback בגין כל נזק שייגרם כתוצאה משימושו ברשימת הלקוחות באמצעות המערכת והוא יישא באחריות מלאה עם כל הקשור לניהול מאגרי הנתונים. ידוע למנוי כי iFeedback אינה מנהלת ואינה נושאת בכל אחריות הקשורה לניהול מאגרי המידע ו/או רשימות תפוצה כאמור.

10-  המנוי מתחייב שלא לעשות בשירותים שימוש לצורך ביצוע פעולות אסורות על פי דין, והוא מתחייב לפעול בהתאם להוראות כל דין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, חוק איסור לשון הרע וכל דין אחר לעניין הגנת פרטיותו של אדם, וכן על פי כללי ההתנהגות המקובלים באינטרנט. להסרת ספק מובהר, כי בשל ביצוע פעולות בניגוד לאמור לעיל תחול על המנוי אחריות בלעדית ומלאה והמנוי מצהיר כי ישפה את הספק בגין כל תביעה ו/או דרישה של צד ג' כלשהו עם דרישתו הראשונה של הספק.

11-  המנוי מצהיר כי ידוע לו והוא נתן הסכמתו המפורשת לכך כי בתחתית המשובים שיערכו ויופצו על-ידי המערכת יופיע סימן המסחר של iFeedback הכולל קישור לאתר iFeedback.

פרטיות המנוי

1- iFeedback תשמור על פרטיות הנתונים של המנוי ושל לקוחותיו בכפוף להוראות כל דין. עם זאת, iFeedback תהיה רשאית למסור פרטים כאמור לצד שלישי לשם גביית כספים המגיעים מהמנוי בגין הענקת השירותים, או במקרה ש- iFeedbackתחויב למסור מידע כאמור על-פי סמכות שבדין.

2- המנוי מאשר ל- iFeedback לאגור ולהשתמש בפרטים שימסרו או שיופקו באמצעות מערכת המנוי והקשורים לניהול המערכת. בכלל זה, ולשם הדוגמא, מאשר המנוי ל- iFeedback לאגור ולעשות שימוש בנתונים המתייחסים לאחוזי היענות ותגובה, מספר שליחות, שביעות רצון כללית וכיוצ"ב. בנוסף המנוי מאשר לספק להשתמש בשמו של המנוי ולוגו החברה המנויה, ברשימת הלקוחות שנמצאת באתר הספק.

3- iFeedback תהיה רשאית לבקר ולנטר את התוכן שהמנוי יבקש להעביר ללקוחותיו ותהיה רשאית לחסום/למנוע על-פי שיקול דעתה הבלעדי העברת תוכן שהמנוי יבקש לפרסם לידי לקוחותיו, אם ימצא כי תוכן המשוב אינו הולם או עלול להיות פוגעני. המנוי מוותר על כל טענה כלפי iFeedback ביחס לכך ובכלל זה, לא יהא בפעילות כאמור מצד iFeedback כדי להוות הפרת פרטיותו של המנוי ו/או הלקוח.

4- iFeedback תעשה את מירב המאמצים על מנת לבקר כמיטב יכולתה תכנים שיעברו במערכת, אולם, למרות האמור לעיל, היא לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או תביעה הנובעים מחשיפתו של המנוי ו/או של לקוחותיו לתוכן שעשוי להיות מסווג כפוגעני ו/או בלתי הולם. המנוי ישפה את iFeedback בגין כל נזק שיגרם לה עקב תביעה ו/או דרישה בגין טענות המבוססות על חשיפה לחומר בלתי הולם ו/או פוגעני.

הגבלת אחריות

1- מובהר בזאת כי ל- iFeedback אין שליטה על מידע אשר מועבר ברשת במהלך השימוש בשירותיה ו/או באמצעות אתר המנוי, ו- iFeedback אינה אחראית לכל תוכן כאמור, לרבות בכל הקשור לזכויות צד ג' כלשהם, כולל זכויות יוצרים והפרתן בכל דרך.

2- iFeedback לא תהיה אחראית לכל שיבוש מכל מין וסוג שהוא שייגרם בעת צפייה באתר המנוי ובאתר אינטרנט כלשהו, במהלך מתן השירותים ומכל סיבה אחרת.

3- המנוי מצהיר בזאת כי ידוע לו ש- iFeedbackתעשה כל מאמץ על-מנת לוודא שהנתונים הנאספים על-ידי המערכת; פילוחם, ארגונם וניתוחם נעשים בדיוק מרבי, אולם iFeedback אינה יכולה להתחייב לרמת דיוק וודאית בתוצאות המערכת ולא על אמינות דיווחי הלקוחות ממלאי המשובים. כל שימוש ו\או הסתמכות, מכל סוג שהוא, על התוצאות המוצגות על-ידי המערכת, יהיו על אחריותו המלאה של המנוי.

4- iFeedback לא תהיה אחראית לתקינות ציוד החומרה ו/או שמישות תוכנות ההתקשרות באמצעותם מתחבר ומשתמש המנוי ו/או הלקוח בשירותים.

5- המידע והנתונים הנצברים במערכת יהיו מאובטחים כמיטב יכולת iFeedback, אולם, מטבע הדברים, iFeedback אינה יכולה להתחייב לאבטחה מושלמת, והיא לא תהיה אחראית לנזק ו/או אבדן אשר יגרם עקב בעיית אבטחה, ובכלל זה חדירה של גורמים בלתי מורשים בזדון ו/או קריסת מערכות.

6- iFeedback לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או חבות אם נגרם בנסיבות שמעבר לשליטתה ובכלל זה כוח עליון ו/או מעשה או מחדל של צד שלישי כלשהו.

7- מובהר בזאת, כי חבותה היחידה של iFeedback, אם וככול שתחול, תהא מוגבלת לנזק ישיר בלבד (ולא תכלול נזקים עקיפים כגון: אבדן רווח, הפסד, פגיעה במוניטין וכיו"ב) ובכל מקרה לא תעלה על סכום דמי המנוי אשר שילם המנוי בפועל עבור השירותים המסופקים על-ידי iFeedback.

התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונים לגברים ונשים כאחד.